© 2009 Girl Guides of Negara Brunei Darussalam. All Rights Reserved.


Yang DiPertua
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri
Hajah Rashidah Sa’adatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah

Naib Yang DiPertua I
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri
Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien

Naib Yang DiPertua II
Yang Mulia Datin Paduka Hajah Zaharah binti Haji Idris

Naib Yang DiPertua III
Yang Mulia Datin Paduka Hajah Jusnani binti Haji Lawie

Ketua Pesuruhjaya
Yang Mulia Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim

Timbalan Ketua Pesuruhjaya
Yang Mulia Dayang Hajah Viviyanti binti Haji Ali

Penolong Ketua Pesuruhjaya (Bahagian Latihan)
Yang Mulia Dayang Hajah Zaiton binti Abu Bakar

Penolong Ketua Pesuruhjaya (Bahagian Kemasyarakatan)
Yang Mulia Dayang Hajah Kertini binti Orang Kaya Paduka Setia DiRaja
Abang Haji Abu Hanifah

Penolong Ketua Pesuruhjaya (Bahagian Perkembangan)
Yang Mulia Pengiran Hajah Sarah binti Pengiran Haji Kamaludin

Penolong Ketua Pesuruhjaya (Bahagian Keugamaan)
Yang Mulia Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abd Ghani

Pesuruhjaya Antarabangsa
Yang Mulia Dayang Hajah Masnah binti Haji Md Daud

Pesuruhjaya Latihan
Yang Mulia Dayang Hajah Noraini binti Ibrahim

Pesuruhjaya Perkembangan
Yang Mulia Dayang Hajah Amnah binti Haji Jublee

Pesuruhjaya Perhubungan
Yang Mulia Dayangku Hashimah binti Pengiran Haji Hashim

Pesuruhjaya Pemimpin Muda
Yang Mulia Dayang Hajah Ostinah binti Haji Othman

Pesuruhjaya Ranger Puteri
Yang Mulia Dayang Norazrina binti Haji Sharbini

Pesuruhjaya Pandu Puteri
Yang Mulia Dayang Norliham binti Haji Tuah

Pesuruhjaya Tunas Puteri
Yang Mulia Dayang Hajah Ma’ani binti Haji Lamat

Pesuruhjaya Daerah Brunei Muara
Yang Mulia Dayang Mariam binti Haji Md Gais

Penolong-Penolong  Pesuruhjaya Daerah Brunei Muara
Yang Mulia Dayang Suhaila binti Salleh
Yang Mulia Dayang Muliana binti Haji Umar
Yang Mulia Dayang Hajah Bidah binti Haji Amit
Yang Mulia Dayang Jalilah binti Salleh

Pesuruhjaya Daerah Belait
Yang Mulia Dayang Siti Fatimah binti Abang Zamhor

Penolong Pesuruhjaya Daerah Belait
Yang Mulia Dayang Iznina binti Md Tahir

Pesuruhjaya Daerah Tutong
Yang Mulia Dayang Hajah Maimunah binti Abdullah

Penolong-Penolong Pesuruhjaya Daerah Tutong
Yang Mulia Dayang Hajah Jalia binti Haji Mat Noor
Yang Mulia Dayang Damit binti Haji Md Salleh

Pesuruhjaya Daerah Temburong
Yang Mulia Dayang Rabai Labau

Penolong Pesuruhjaya Daerah Temburong
Yang Mulia Dayang Hajah Rosni binti Haji Osman

Bendahari Kehormat
Yang Mulia Pengiran Hajah Masni binti Pengiran Haji Ali

Penolong Bendahari Kehormat
Yang Mulia Dayang Dora Nenthy binti Haji Abdullah

Setiausaha Kehormat
Yang Mulia Dayang Aida binti Haji Abd Rahman

Penolong Setiausaha Kehormat (Pentadbiran dan ICT)
Yang Mulia Dayang Hajah Siti Sabariah binti Haji Damit

Penolong Setiausaha Kehormat (Kegiatan dan Antarabangsa)
Yang Mulia Dayang Kaniz binti Abdul Shakoor

Pengerusi Peralatan
Yang Mulia Dayang Hajah Napsiah binti Haji Mohammad

Pengerusi Pendaftaran
Yang Mulia Dayang Noriah binti Haji Dollah

Pengerusi Ibu Pejabat
Yang Mulia Dayang Hajah Siti Mariam binti Haji Abdullah

Bendahari Ibu Pejabat
Yang Mulia Dayang Hajah Selapah binti Haji Usin

Setiausaha Ibu Pejabat
Yang Mulia Dayang Hajah Aisah binti Haji Muhammad

Ahli-Ahli Yang Dilantik

Yang Mulia Datin Paduka Hajah Norsiah binti Haji Daud
Yang Mulia Dayang Izat binti Haji Tuah
Yang Mulia Dayang Hajah Kamlah binti Haji Daud
Yang Mulia Dayang Hajah Rosni binti Haji Mohd Amin
Yang Mulia Dayang Hajah Zaliha Binti Hj Dollah
Yang Mulia Dayang Hajah Mariam binti Haji Ladi
Yang Mulia Dayang Hajah Suriani binti Haji Noor Hashim
Yang Mulia Awang Ismail bin Haji Zainal
Yang Mulia Dayang Hajah Taibah binti Haji Ahmad
Yang Mulia Dayang Hajah Sainah binti Haji Nayan
Yang Mulia Awang Alimas bin Haji Mohd Ali
Yang Mulia Pengiran Othman bin Pengiran Karim

Wakil-Wakil Yang Dipilih
Yang Mulia Dayang Hajah Aisah binti Haji Mohd Hussin
(Jabatan Sekolah-Sekolah)
Yang Mulia Awang Jalil bin Pengarah Haji Kapitan
(Jabatan Pendidikan Kokurikulum)
Yang Mulia Dayang Hajah Siti Mayang binti Haji Hussin
(Jabatan Bomba dan Penyelamat)
Yang Mulia Dayang Hajah Noor Maslina binti Haji Sulaiman
(Jabatan Belia dan Sukan)
Yang Mulia Dayang Maimunah binti Haji Othman
(Maktab Jururawat Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa’adatul Bolkiah)
Yang Mulia Awang Haji Badar bin Haji Ali
(Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam)
Yang Mulia Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof
(Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam)
Yang Mulia Lt. Kol Mohammad Isman bin Haji Zainie
(Pegawai Memerintah Kadet Tentera, Askar Simpanan Melayu DiRaja Brunei)

Juru Audit Bebas
Yang Mulia Madam Mui Kin Koo
(Deloite and Touch)

Penasihat Undang-Undang
Yang Mulia Dayang Hajah Aisah Alkaff
(Ahmad Isa and Partners - Advocates & Solicitors
Majlis Persatuan Pandu Puteri
Brunei Darussalam Sesi 2007-2009
Since 1951